×

RODO

Klauzula informacyjna

 

 1. Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje się, iż:
 2. Administratorem danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32 – 085 Szyce
 3. Gminna Biblioteka Publiczna  wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Panią Agnieszkę Madoń z którą można skontaktować się poprzez e-mail: madon.rodo@gmail.com  każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
 4. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań wynikających ze statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 5. Dane osobowe przechowywane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustawy oraz aktów wykonawczych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia ochrony udostępnianych
  i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki, na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a), i zgodnie z treścią ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.; Dostęp do nich będą mieli tylko upoważnieni pracownicy biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych.
 8. Dane będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów statystycznych, dla którego są przetwarzane. W przypadku braku aktywności na koncie czytelnika dłuższym jak 5 lat, dane zostaną usunięte z systemu.
 9. Posiada Pan/Pani pełne prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania
  w przypadku nieaktualności.
 10. Po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary), możecie Pan/Pani cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych i zażądać ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym).
 11. Przetwarzanie danych osobowych w Bibliotece odbywa się w celu rejestracji czytelnika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.).
 12. Każdemu czytelnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz istnieje możliwość wykreślenia z rejestru czytelników.
 13. Dane udostępnione przez Pani/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 14. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynikających z przepisów prawa jest obowiązkowe natomiast danych fakultatywnych jest dobrowolne.
 15. Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.