RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH (RODO)

Biorąc pod uwagę regulacje w zakresie ochrony danych osobowych, a przede wszystkim treść art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE – pragniemy udzielić Państwu niezbędnych informacji:

 1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem przekazanych przez Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi (dalej: Biblioteka) z siedzibą: pl. Wspólnoty 1; 32-085 Szyce.

 1. O jakich danych osobowych mowa?

Chodzi o dane osobowe , które są przetwarzane przez Bibliotekę w ramach korzystania przez Państwa z naszych usług, bądź podczas współpracy z nami.

W związku z tym, w zależności od charakteru relacji –  potrzebujemy następujących Państwa danych:

W przypadku osób korzystających z usług Biblioteki – Czytelnicy W przypadku osób współpracujących z Biblioteką – Kontrahenci
imię, nazwisko, nr dowodu osobistego /nr legitymacji szkolnej, rok i miejsce urodzenia, grupa zawodowa, adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, nr karty bibliotecznej

—- Czytelnika bądź opiekuna prawnego

nazwa firmy, adres firmy, NIP, nr telefonu, adres e-mail, nr rachunku bankowego.

 

 1. Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?
W przypadku osób korzystających z usług Biblioteki – Czytelnicy W przypadku osób współpracujących z Biblioteką – Kontrahenci
Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

– realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki, tj. m.in. zadań polegających na zaspokajaniu potrzeb edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa,

– wykonywania zadań związanych z udostępnianiem i ochroną zbiorów bibliotecznych,
– w celach statystycznych,

W tym wypadku podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest :

– Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 574 z późn. zm.),
– Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1983 z późn. zm.),

– Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 649 z późn. zm.),

Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)

– Art. 6 ust. 1 lit. a, b, c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a)      realizacji postanowień zawartych w umowie

– podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

b)      w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Bibliotekę działalności gospodarczej

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

c)       w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Bibliotekę działalnością  gospodarczą

– podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

 

 1. Czy dane osobowe są / będą przetwarzane jeszcze w jakiś inny sposób?

Jako jednostka gminna, prowadząca działalność kulturalną dbamy o poufność Państwa danych. Z uwagi na konieczność zapewnienia odpowiedniej organizacji naszej jednostki – np. w zakresie infrastruktury informatycznej, czy bieżących spraw dotyczących naszej działalności jako przedsiębiorca – Państwa dane osobowe mogą być przekazywane, tj. ujawnione lub udostępniane – następującym kategoriom odbiorców:
a) innym podmiotom gospodarczym współpracującym z Biblioteką przy realizacji usług;
b) dostawcom usług zaopatrującym Bibliotekę w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne umożliwiające świadczenie usług przez Bibliotekę oraz zarządzaniem naszą jednostką (w szczególności mowa o dostawcach usług teleinformatycznych, firmach kurierskich i pocztowych);
c) dostawcom usług prawnych i doradczych wspierającym Bibliotekę w dochodzeniu swoich roszczeń (np. kancelarie prawne i firmy windykacyjne);
—— podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b), czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy oraz art. 6 ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora;

Pragniemy poinformować, iż podmioty, które na zlecenie Biblioteki dokonują przetwarzania danych osobowych – działają na mocy i w oparciu umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności.

 1. Czy Państwa dane będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej?

Nie. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.

 1. Czy Państwa dane będą podlegały profilowaniu? Używane w celach marketingowych?

Nie. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazywane, sprzedawane, czy wymieniane w celach marketingowych.

 

 1. Przez jaki czas przetwarzane są dane osobowe?
W przypadku osób korzystających z usług Biblioteki – Czytelnicy W przypadku osób współpracujących z Biblioteką – Kontrahenci
dane osobowe przetwarzane będą w czasie zgodnym z przepisami w/w Ustaw , aktów wykonawczych lub do czasu cofnięcia zgody.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Co więcej, cofnięcie zgody i skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym jest możliwe – po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (tj. zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary).

Ponadto pragniemy poinformować, iż w przypadku braku aktywności na koncie czytelnika przez ponad 5 lat – dane zostaną usunięte z systemu.

informujemy, iż Państwa dane osobowe przechowujemy przez czas obowiązywania umowy, a także po jej zakończeniu w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy;
– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych;
– statystycznych i archiwizacyjnych;
– nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

 

 

Po upływie w/w okresów Państwa dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji.

 1. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Informuje się, iż podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe. Jednakże biorąc pod uwagę realizację celów określonych w pkt 3, podanie danych osobowych może mieć charakter:

W przypadku osób korzystających z usług Biblioteki – Czytelnicy W przypadku osób współpracujących z Biblioteką – Kontrahenci
dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do tego by mogli Państwo korzystać z usług Biblioteki. Z tego też względu, niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne do świadczenia usług na Państwa rzecz – uniemożliwi ich świadczenie. umowny, czyli podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Innymi słowy, niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości współpracy z Biblioteką;

 

 1. Jakie mają Państwo prawa?

W związku z przetwarzaniem przez Bibliotekę Państwa danych osobowych – mają Państwo prawo :
– dostępu do swoich danych osobowych,
–  sprostowania swoich danych osobowych
–  usunięcia swoich danych osobowych,
– ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– przenoszenia swoich danych osobowych;
–  do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Ponadto informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, wszystkie wyrażone zgody na przetwarzanie – mogą być wycofane w dowolnym momencie. Jednakże cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pragniemy jednak zaznaczyć, iż cofnięcie zgody i skorzystanie z prawa do bycia zapomnianym jest możliwe – po uregulowaniu wszelkich zobowiązań wobec naszej Biblioteki (tj. zwrot wszystkich materiałów bibliotecznych i /lub opłaceniu kary).

Mają Państwo także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Z kim mogą się Państwo kontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych?

Biblioteka wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – panią Agnieszkę Madoń, z którą można skontaktować się poprzez e-mail madon.rodo@gmail.com – w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

 

×