Deklaracja dostępności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi

Deklaracja Dostępności

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:
 • Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności strony internetowej

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi / aktualizacji dnia:
 • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Hauerpower studio (pierwsza), Dranas Project (aktualna)

Pobierz pierwszy wykonany Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Pobierz aktualny Raport z wynikami przeglądu dostępności

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Aleksandra Socha, biblioteka@wielka-wies.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 12 419 16 87. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
 • Adres: Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce
 • E-mail: j.patej@wielka-wies.pl
 • Telefon: 12 419 16 87

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Biblioteka główna, Szyce, Plac Wspólnoty 1
 • znajduje się na parterze budynku, brak schodów, wind i innych utrudnień architektonicznych.
 • Na parkingu Centrum Administracyjnego w Szycach, w którego budynku znajduje się biblioteka, są wyznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym.
 • Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • Stanowisko wypożyczalni jest wyposażone w pętlę indukcyjną.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
 • Biblioteka nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Filia Biblioteczna, Bębło, ul. Sportowa 14
 • znajduje się na pierwszym piętrze budynku wielofunkcyjnego – remizy OSP. Do budynku prowadzi dojście zapewniające osobom ze szczególnymi potrzebami dostęp, jest również winda wewnątrz budynku.
 • Przy budynku znajduje się parking.
 • Istnieje możliwość wejścia do biblioteki z psem asystującym.
 • Dostępna jest toaleta dla osób z niepełnosprawnością.
 • W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • strona wyposażona w przełącznik rozmiaru tekstu
 • strona wyposażona w przełącznik zmiany kontrastu na podwyższony
 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

   

Inne informacje i oświadczenia

W zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej: wszyscy pracownicy pierwszego kontaktu zostali przeszkoleni z zasad obsługi użytkownika ze szczególnymi potrzebami.

W przyszłości postaramy się, aby nasza witryna uzyskała wyższy poziom kryteriów dostępności niż te wymagane prawnie.

×