Regulamin

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELKIEJ WSI

 1. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.
 2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi
 3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi.
 4. Ilekroć w tekście jest mowa o materiałach bibliotecznych to są to: książki, audiobooki, gry planszowe, czasopisma.

ROZDZIAŁ I
PRAWO KORZYSTANIA

 1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.
 2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Karta biblioteczna umożliwia korzystanie ze wszystkich agend Biblioteki.
 3. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się w dowolnej agendzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.

Zgłaszający się powinien:
a) wypełnić kartę zapisu do biblioteki
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem w celu weryfikacji
c) zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, złożenie podpisu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

4. Osoby niepełnoletnie zapisywane są przez opiekuna prawnego. Niepełnoletni mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia karty zapisu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.
5. W momencie rezygnacji z korzystania z biblioteki użytkownik zwraca kartę biblioteczną
i podpisuje na karcie zapisu rezygnację z korzystania z biblioteki z bieżącą datą
6. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wystawienie duplikatu użytkownik uiszcza opłatę w wysokości 10 zł
7. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez posiadacza.
8.Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.
9.W przypadku zmiany danych osobowych lub adresu zamieszkania/zameldowania bądź zmiany adresu do korespondencji czytelnik zobowiązany jest do aktualizacji karty zapisu do biblioteki.
10.Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ II
WYPOŻYCZALNIE

I WYPOŻYCZANIE
 

 1. Użytkownik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.
 2. Zabrania się korzystania z drabinki znajdującej się w bibliotece. Jeżeli zaistnieje konieczność podania książki z wyższej półki czytelnik musi poprosić bibliotekarza o pomoc. Czytelnicy, którzy bez wiedzy bibliotekarza korzystają z drabinki czynią to na własną odpowiedzialność.
 3. Za rzeczy i sprzęt elektroniczny pozostawiony bez opieki w bibliotece odpowiedzialność ponosi właściciel.
 4. Użytkownik wypożycza książki osobiście po okazaniu karty bibliotecznej. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może pisemnie na karcie zapisu upoważnić inną osobę do wypożyczania w jego imieniu.
 5. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów z jednej agendy na okres 1 miesiąca. Więcej  – za zgodą bibliotekarza. Po upływie terminu wypożyczenia materiałów bibliotecznych istnieje możliwość prolongaty:
  a) jednorazowo za pośrednictwem katalogu on-line,
  b) telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio u bibliotekarza.
 6. Książki i inne materiały biblioteczne, które zostały zarezerwowane lub zamówione przez innego czytelnika nie można prolongować na kolejny miesiąc. Materiały powinny zostać zwrócone w dniu, w którym upływa termin wypożyczenia.
  Jeżeli nie zostaną zwrócone w terminie naliczane są opłaty z tytułu przetrzymania książek (0,10 groszy za każdy dzień, za każdą książkę).
 7. Czasopisma można wypożyczać na okres 30 dni, po upływie tego terminu należy pamiętać o prolongacie.
 8. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).
 9. Na prośbę użytkownika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.
 10. Rezerwację należy zgłosić w odpowiedniej agendzie Biblioteki, podając nazwisko autora i tytuł publikacji.
 11. Zarezerwowane do wypożyczenia materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 5 dni od momentu otrzymania informacji o zrealizowanej rezerwacji lub zamówieniu. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały mogą być wypożyczone innemu użytkownikowi.
 12.  Użytkownik za pośrednictwem katalogu on-line może samodzielnie zarezerwować materiały biblioteczne. Realizacja zamówienia następuje w tym samym dniu, a materiały wypożyczane są na konto użytkownika zamawiającego.
 13. Z wydawnictw informacyjnych, kartoteki zagadnieniowej oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.II KAUCJE

 

 1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku wypożyczenia szczególnie cennych materiałów bibliotecznych.
 2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz. Może ona wynosić 30 zł lub więcej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości materiału.
 3. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem jej wycofania.
 4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania przez użytkownika z wypożyczalni, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

 

III POSZANOWANIE

 

 1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania materiałów będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan materiałów przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi. Bibliotekarz podejmuje decyzję czy uszkodzone materiały biblioteczne nadają się do ponownego wypożyczenia i wyciąga odpowiednie konsekwencje zapisane w rozdziale III POSZANOWANIE pkt. 3
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia materiałów bibliotecznych odpowiada użytkownik. W przypadku notorycznego niszczenia materiałów bibliotecznych użytkownikowi może zostać zablokowane konto wypożyczeń. Konto wypożyczeń zostanie odblokowane w momencie wyjaśnienia wszystkich kwestii oraz uregulowania należności.
 3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiałów bibliotecznych użytkownik jest zobowiązany do ich odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę
  w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionych, bądź zniszczonych materiałów.
 4. Za zgodą bibliotekarza użytkownik może, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału, przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.
 5. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

 

IV PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

 

 1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony regulaminem Biblioteka pobiera opłaty. Od każdego niezwróconego w terminie egzemplarza nalicza się opłatę w kwocie 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.
 2. Biblioteka wysyła na emaila monity o zbliżającym się terminie zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych.
 3. W momencie niezwrócenia wypożyczonych materiałów bibliotecznych biblioteka wysyła monity
  z informacją o przetrzymaniu materiałów bibliotecznych wraz z wezwaniem do uregulowaniem opłaty za ich przetrzymanie.
 4. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.
 5. Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymanie książek.
 6. Jeżeli użytkownik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ III
CZYTELNIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.

2. Zgłaszający się jest zobowiązany pozostawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną.

3. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów biblioteki, a także materiałów własnych.

4. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

5. Jeżeli użytkownik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może je zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji.

6. Przed opuszczeniem Czytelni, użytkownik zwraca książki i czasopisma.

7. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.

8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie
w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.

9. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. użytkownik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

10. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ IV
CZYTELNIA KOMPUTEROWA

 1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.
 2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych
  i edukacyjnych.
 3. Użytkownik na czas korzystania z Czytelni Komputerowej pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisuje się do rejestru.
 4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera w przypadku większej liczby chętnych.
 5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.
 6. Użytkownik ma prawo do:
  a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
  b) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi;
  c) korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi
 7. Użytkownikowi nie wolno:
  a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego;
  b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
  c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.;
  d) korzystać bez wiedzy i zgody bibliotekarza z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD);
  e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
  f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie;
  g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym stron warezowych);
  h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów biblioteki;
  i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
  j) opuszczać Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego stanowiska
  i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.
 8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).
 9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
 10. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.
 11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 12. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.
 13. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

ROZDZIAŁ V
CENNIK USŁUG

OPŁATOM W BIBLIOTECE PODLEGAJĄ:

 1. a) Wydruki

  Format

  Typ/kolor

  Cena za 1 stronę w zł
  A4Wydruk jednostronny
  0,40
  A4Wydruk dwustronny
  0,60
  A4Wydruk kolorowy tekstu
  0,80
  A4
  Wydruk kolorowy tekstu z elementami grafiki
  1,00
  A4Wydruk kolorowy grafiki 2,00
  A3Wydruk jednostronny1,00
  A3Wydruk dwustronny1,50
  A3Wydruk kolorowy tekstu2,00
  A3Wydruk kolorowy grafiki4,00
  Faks-Wg cennika połączeń
  TP SA

 

ROZDZIAŁ VI
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „rozporządzeniem RODO” – informujemy, iż:

1) Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi (zwana dalej Biblioteką), adres:  Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce; 

2) Biblioteka wyznaczyła Inspektora Danych Osobowych – panią Agnieszkę Madoń, z którą można skontaktować się poprzez e-mail madon.rodo@gmail.com

3) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą w celu:
a) realizacji zadań wynikających ze statutu Biblioteki – na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c rozporządzenia RODO;

b) rejestracji Użytkownika, umożliwiającej pełne korzystnie z usług Biblioteki (wypożyczanie, zamówienia księgozbioru drogą elektroniczną itp.) – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, rozporządzenia RODO;
c) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych, prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, e, f rozporządzenia RODO;

4) Dostęp do danych osobowych Użytkowników będą mieli tylko upoważnieni pracownicy Biblioteki w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych;

5) Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez okres korzystania z usług Biblioteki, a po tym okresie  w celu:

– dochodzenia roszczeń w związku ze świadczenie usług przez Bibliotekę,

– wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

– statystycznych i archiwizacyjnych,

— nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat od dnia ostatniej aktywności Użytkownika lub do upływu okresu przedawnienia roszczeń;

 

6) Odbiorcami danych osobowych Użytkowników będą stosowne osoby, podmioty, urzędy, organy rządowe i samorządowe, którym dane te muszą być przekazane w związku ze świadczonymi przez Bibliotekę usługami, bądź określone przepisami prawa, a także:

 • zewnętrzne usługi ochrony mienia,
 • podmioty świadczące usługi serwisowania sprzętu i oprogramowania (IT),
 • podmioty uczestniczące w realizacji usług

 

— które na zlecenie Biblioteki dokonują przetwarzanie danych osobowych – działają na mocy i w oparciu o umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO), bądź też w oparciu o złożone oświadczenia o zachowaniu poufności;

 

7) Dane osobowe Użytkowników nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;

8) Dane osobowe Użytkowników nie będą podlegały profilowaniu;

 

9) Użytkownik posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia (o ile Użytkownik nie posiada w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu) lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;

 

10) Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych;

 

11) Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług przez Bibliotekę.

×