Regulamin Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz
Zasoby polskie

Regulamin Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w gminie Wielka Wieś
– ogólnopolskiej akcji skierowanej do czytelników, bibliotekarzy oraz wszystkich miłośników książki, bibliotek i rowerów

I Organizator

 1. Organizatorem Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz jest Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.
 2. Biblioteka przewiduje możliwość wspólnej organizacji Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz z innych podmiotami, w tym innymi organizacjami, firmami bądź osobami fizycznymi.
 3. Trasa została wyznaczona przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi (mapka w załączeniu).

 4. W przypadku zaistnienia niekorzystnych warunków atmosferycznych lub drogowych Organizator może zmienić trasę lub rozwiązać Przejazd Rowerowy Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz informując o tym uczestników za pośrednictwem strony internetowej biblioteki.

 
II Cele rajdu

 1. Popularyzacja czytelnictwa i biblioteki.
 2. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, zdrowego trybu życia wolnego od uzależnień.
 3. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i walorów turystyczno-przyrodniczych gminy Wielka Wieś.
 4. Integracja środowiska bibliotekarskiego.

 
III Uczestnictwo

 1. Uczestnictwo w przejeździe rowerowym jest bezpłatne i wymaga zgłoszeń do 30 maja 2013 pod numerem tel. 12 419 16 87 lub e-mailowo: biblioteka@wielka-wies.pl
 2. Istniej także możliwość dołączenia do Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz w dniu akcji.
 3. Każdy uczestnik musi posiadać własny rower. Stan techniczny i wyposażenie rowerów uczestników Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz winno być zgodne z przepisami.
 4. Dzieci i młodzież mogą brać udział w Przejeździe Rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich (rodziców/opiekunów).
 5. Istnieje możliwość samodzielnego uczestnictwa osoby niepełnoletniej powyżej 16 roku życia na podstawie pisemnej zgody opiekunów prawnych i na ich pełną odpowiedzialność.

 
IV Inne postanowienia

 1. Na miejsce startu wyznaczono parking koło Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi, godz. 9.30. Zakończenie Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz nastąpi w okolicach filii bibliotecznej w Bęble, gdzie dla uczestników przewidziana jest kawa, herbata, ciastko.
 2. Osoby, które zgaszą się do 30 maja 2013 r. będą brały udział w losowaniu nagród książkowych ufundowanych przez księgarnię Maras, przewiduje się także drobne upominki.
 3. Dla wszystkich uczestników Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz, na wyznaczonych postojach przewidziano konkursy z nagrodami oraz głośne czytanie i literackie kalambury.
 4. Kolorem ogólnopolskiej akci Odjazdowy bibliotekarz jest kolor pomarańczowy.
 5. Uczestnicy biorą udział w Przejeździe Rowerowym Odjazdowy Bibliotekarz na własną odpowiedzialność i zobowiązane są do zachowania się w sposób nie zagrażający innym uczestnikom.
 6. Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją przejazdu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za wypadki losowe, szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed w trakcie lub po przejeździe.
 7. Zabrania się udziału w zgromadzeniu i rajdzie osobom będącym pod wpływem alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych.
 8. Za niewłaściwe zachowanie zakłócające bezpieczeństwo przejazdu, uczestnicy mogą zostać usunięci z udziału w imprezie.
 9. Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego. Odległości między rowerami powinny być takie, aby możliwe było bezpieczne hamowanie: 2, 3 metry ale nie więcej niż 5.
 10. W trakcie przejazdu jego organizatorzy, uczestnicy i media wykonują filmy i zdjęcia grupowe uczestników do celów kronikarskich. Materiały te mogą zostać opublikowane z lub bez udziału Organizatora (np. przez obecne na przejeździe media). Uczestnictwo w przejeździe rowerowym oznacza zgodę na publikację wizerunku uczestnika na zdjęciach lub filmach grupowych.
 11. Uczestnictwo w przejeździe oznacza akceptację Regulaminu Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 12. Uczestnicy nie są ubezpieczeni przez Organizatora. Mogą oni ubezpieczać się dobrowolnie we własnym zakresie.
 13. Uczestnicy Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz ponoszą odpowiedzialność prawną i materialną za poniesione lub spowodowane szkody.
 14. Uczestników obowiązują przepisy o ruchu drogowym, o ochronie przyrody i przepisy przeciw pożarowe na terenach leśnych i innych.

Regulamin w formacie pdf. do pobrania tutaj

Trasa Przejazdu Rowerowego Odjazdowy Bibliotekarz tutaj

×