Regulamin korzystania z biblioteki
Zasoby polskie

Zobacz nowy regulamina Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi!

 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 13/2012
dyrektora Gminnej Biblioteki
Publicznej w Wielkiej Wsi z dnia 26.09.2012

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WIELKIEJ WSI

1. Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi określa prawa oraz obowiązki użytkowników korzystających z jej zasobów i usług.

2. Ilekroć w tekście mowa jest o Regulaminie oznacza to Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej
w Wielkiej Wsi

3. Ilekroć w tekście mowa jest o Bibliotece oznacza to Gminną Bibliotekę Publiczną
w Wielkiej Wsi.

ROZDZIAŁ I

PRAWO KORZYSTANIA

1. Biblioteka jest ogólnodostępna, a korzystanie z niej jest bezpłatne.

2. Do korzystania z usług Biblioteki uprawnia ważna karta biblioteczna. Karta biblioteczna umożliwia korzystanie ze wszystkich agend Biblioteki.

3. W celu otrzymania karty bibliotecznej należy zgłosić się w dowolnej agendzie Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.
Zgłaszający się powinien:
a) okazać dokument tożsamości ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania zaś osoby niezameldowane w Gminie Wielka Wieś zobowiązane są do podania w karcie zapisu (załącznik nr 1 do Regulaminu wypożyczania) aktualnego adresu zamieszkania lub adresu do korespondencji;
b) wypełnić kartę zapisu oraz zapoznać się z Regulaminem Biblioteki, złożenie podpisu jest równoznaczne z zobowiązaniem się do przestrzegania Regulaminu.

4. Osoby niepełnoletnie mogą być zapisane na podstawie:
a) dowodu osobistego lub legitymacji szkolnej oraz pisemnego poręczenia rodzica lub opiekuna prawnego na karcie zapisu. Rodzic lub opiekun prawny podpisując kartę zapisu okazuje dokument (ze zdjęciem i aktualnym adresem zameldowania) potwierdzający tożsamość.
b) niepełnoletni mogą zapisywać się samodzielnie pod warunkiem dostarczenia karty zapisu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego.

5. Dane gromadzone przez Bibliotekę są przetwarzane wyłącznie do celów statutowych, określonych w Ustawie o bibliotekach i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych.

6. Karta biblioteczna stanowi własność Biblioteki, a użytkownik, który zgłosi wniosek o likwidację konta bibliotecznego jest zobowiązany do jej zwrotu.

7. Użytkownik zobowiązany jest do zgłoszenia Bibliotece faktu utraty karty bibliotecznej. Za wystawienie duplikatu użytkownik uiszcza opłatę w wysokości 10 zł.

8. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikłe z posługiwania się kartą biblioteczną przez osoby nieuprawnione, do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez posiadacza.

9. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i/lub adresu do korespondencji. W przypadku zaniedbania powyższego obowiązku, pisma kierowane do użytkownika na dotychczasowy adres będą uważane za doręczone.

10. Biblioteka, na pisemny wniosek użytkownika, usunie jego dane z bazy użytkowników, o ile nie posiada on w stosunku do Biblioteki nieuregulowanych zobowiązań, wynikających z niniejszego Regulaminu.

11. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 

ROZDZIAŁ II

WYPOŻYCZALNIE

I. WYPOŻYCZANIE

1. Użytkownik przychodzący do wypożyczalni z wolnym dostępem do półek zostawia wierzchnie okrycie, torbę lub teczkę w miejscu wskazanym przez bibliotekarza.

2. Użytkownik wypożycza książki osobiście po okazaniu karty bibliotecznej. W uzasadnionych przypadkach użytkownik może pisemnie na karcie zapisu upoważnić inną osobę do wypożyczania w jego imieniu.

3. Wypożyczyć można jednorazowo 5 woluminów na okres 1 miesiąca. Więcej – za zgodą bibliotekarza. Po upływie 1 miesiąca istnieje możliwość prolongaty za pośrednictwem katalogu on-line, telefonicznie, e-mailowo lub bezpośrednio u bibliotekarza.

4. Aktualne czasopisma można wypożyczać na okres 14 dni, po upływie tego terminu należy pamiętać o prolongacie.

5. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych użytkowników.

6. Bibliotekarz może wyznaczyć krótszy termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje (np. książki objęte wykazami lektur szkolnych, literatura popularnonaukowa, podręczniki).

7. Na prośbę użytkownika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych użytkowników.

8. Rezerwację należy zgłosić w odpowiedniej agendzie Biblioteki, podając nazwisko autora i tytuł publikacji.

9. Zarezerwowane do wypożyczenia materiały biblioteczne należy odebrać w ciągu 5 dni od momentu otrzymania informacji o zrealizowanej rezerwacji lub zamówieniu. Po upływie tego terminu nieodebrane materiały mogą być wypożyczone innemu użytkownikowi.

10. Użytkownik za pośrednictwem katalogu on-line może samodzielnie zarezerwować materiały biblioteczne. Realizacja zamówienia następuje w tym samym dniu, a materiały wypożyczane są na konto użytkownika zamawiającego.

11. Z wydawnictw informacyjnych, kartoteki zagadnieniowej oraz szczególnie cennych korzysta się wyłącznie na miejscu.

II. KAUCJE

1. Biblioteka może pobrać kaucję w przypadku, gdy użytkownik nie jest stałym mieszkańcem terenu obsługiwanego przez Bibliotekę.

2. Wysokość kaucji ustala bibliotekarz. Może ona wynosić 30 zł lub więcej za jeden wypożyczony wolumin, w zależności od rynkowej wartości materiału.

3. Użytkownik, który zamierza wycofać kaucję, winien poinformować o tym bibliotekę trzy dni przed terminem jej wycofania.

4. Po upływie roku od zaprzestania korzystania przez użytkownika z wypożyczalni, kaucje nieodebrane przechodzą na dochody Biblioteki.

III. POSZANOWANIE

1. Użytkownik jest obowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.

2. Za szkody wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada użytkownik.

3. W razie zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia materiału bibliotecznego użytkownik jest zobowiązany do jego odkupienia. Jeżeli to niemożliwe, użytkownik zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości aktualnej ceny rynkowej zagubionego, bądź zniszczonego materiału.

4. Za zgodą bibliotekarza użytkownik może, zamiast zagubionego lub zniszczonego materiału, przekazać inny tej samej wartości – jeżeli będzie dla Biblioteki użyteczny.

5. Wszystkie wpłaty kwitowane są stosownymi dowodami.

IV. PRZETRZYMYWANIE MATERIAŁÓW BIBLIOTECZNYCH

1. Za przetrzymywanie materiałów bibliotecznych ponad termin określony regulaminem Biblioteka pobiera opłaty. Od każdego niezwróconego w terminie egzemplarza nalicza się opłatę w kwocie 0,10 zł za każdy dzień po terminie zwrotu.

2. Użytkownik, do którego Biblioteka wysyła upomnienia w sprawie zwrotu książek, pokrywa ich koszty. Koszty opłat pocztowych pobiera się według aktualnego cennika.

3. Każde upomnienie zobowiązuje czytelnika do uiszczenia opłaty za przetrzymanie książek.

4. Jeżeli użytkownik, mimo upomnień wysłanych przez Bibliotekę, odmawia zwrotu lub uiszczenia należnych opłat, Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

 

ROZDZIAŁ III

CZYTELNIA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy zobowiązujący się do przestrzegania regulaminu.

2. Zgłaszający się jest zobowiązany pozostawić u dyżurnego bibliotekarza kartę biblioteczną.

3. W Czytelni można korzystać ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów biblioteki, a także materiałów własnych.

4. Przyniesione ze sobą książki użytkownik zobowiązany jest zgłosić u dyżurującego bibliotekarza.

5. Jeżeli użytkownik zamierza w następnych dniach korzystać z książki dostarczonej spoza księgozbioru podręcznego, bibliotekarz może je zatrzymać w Czytelni do jego dyspozycji.

6. Przed opuszczeniem Czytelni, użytkownik zwraca książki i czasopisma.

7. Zbiorów Czytelni nie wypożycza się do domu.

8. Za zniszczenie lub uszkodzenie wypożyczonych materiałów użytkownik płaci odszkodowanie w wysokości ustalonej przez bibliotekarza, w zależności od stopnia uszkodzenia wartości użytkowej.

9. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. użytkownik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

10. W Czytelni obowiązuje zakaz spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 

ROZDZIAŁ IV

CZYTELNIA KOMPUTEROWA

1. Prawo do bezpłatnego korzystania mają wszyscy użytkownicy Biblioteki zobowiązujący się do przestrzegania Regulaminu.

2. Stanowiska komputerowe służą, zgodnie z charakterem Biblioteki, do celów informacyjnych i edukacyjnych.

3. Użytkownik na czas korzystania z Czytelni Komputerowej pozostawia u dyżurującego bibliotekarza kartę biblioteczną i wpisuje się do rejestru.

4. Czas korzystania z komputera 1 osoby w danym dniu wynosi 1 godzinę z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie osób czekających na dostęp do komputera. Bibliotekarz ma prawo ograniczyć czas dostępu do komputera w przypadku większej liczby chętnych.

5. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

6. Użytkownik ma prawo do:
a) bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów;
b) bezpłatnego kopiowania sporządzonych przez siebie podczas zajęć plików na własne płyty CD, DVD, dyski przenośne, pendrive lub przesłania na pocztę mailową – po wcześniejszym zgłoszeniu bibliotekarzowi;
c) korzystania z usług ksero i wydruku, które podlegają opłacie zgodnie z cennikiem obowiązującym w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi

7. Użytkownikowi nie wolno:
a) łamać zabezpieczeń systemu komputerowego;
b) instalować oprogramowania i innych programów oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego zainstalowanego na poszczególnych stanowiskach komputerowych;
c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp.;
d) korzystać bez wiedzy i zgody bibliotekarza z własnych nośników elektronicznych (dyski przenośne, CD, DVD);
e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujących przemoc, rasizm itp.;
f) ściągać i zapisywać plików, które łamią prawa autorskie;
g) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym stron warezowych);
h) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych do komputerów biblioteki;
i) wykonywać czynności powodujących uszkodzenie komputera;
j) opuszczać Czytelni Komputerowej bez uprzedniego pozostawienia uporządkowanego stanowiska
i oddania pracownikowi wypożyczonych materiałów i sprzętu.

8. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich (w przypadku niepełnoletnich użytkowników, odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice/opiekunowie).

9. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.

10. Zapisane przez użytkowników materiały pozostawione na komputerach będą usuwane.

11. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.

12. Za spowodowane zniszczenia materiałów lub aparatury użytkownik ponosi koszty w wysokości, która umożliwi naprawienie szkód lub odtworzenie materiałów.

13. W Czytelni zabrania się spożywania posiłków. Dla komfortu pracy wszystkich użytkowników prosi się o zachowanie ciszy i wyłączenie telefonów komórkowych.

 
Załącznik nr 1
do Regulaminu Korzystania
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi

Karta zapisu do biblioteki
Imię i nazwisko………………………………………………………………………………..
w imieniu…………………………………….(imię i nazwisko dziecka)
Nr dokumentu………………………………………………………..
Adres zameldowania…………………………………………………………..
Adres zamieszkania………………………………………………………………
Grupa zawodowa (właściwe podkreślić): uczeń, pracownik fizyczny, pracownik umysłowy, niezatrudniony, student, rolnik, działalność gospodarcza, emeryt
Data urodzenia………………………………………………………………………..
Numer telefonu………………………………………………………………………
Email………………………………………………………………………………………..
(dla osób zainteresowanych otrzymywaniem informacji o nowościach książkowych)

§ 1

Stwierdzam, że przepisy korzystania z Biblioteki są mi znane i zobowiązuję się do ścisłego ich przestrzegania.

§ 2

Jednocześnie oświadczam, że w związku z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi danych osobowych do celów statystycznych, badawczych oraz w sprawach związanych z jego zobowiązaniami wobec Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.

§ 3

Przetwarzanie danych niezbędne jest do wykonania zadań ustawowych (Ustawa
o bibliotekach z dn. 27 kwietnia 1997 r. z późn. zmianami), realizowanych dla dobra publicznego, a przetwarzanie ich nie narusza praw i wolności osób, których one dotyczą.

…………………………………..
(data i czytelny podpis)

WYKAZ OPŁAT

1. Opłaty za przetrzymanie
- książek0,10 zł od woluminu za każdy dzień po upływie terminu zwrotu
- książek mówionych
2. Zwrot kosztów wydruków komputerowych A4
Wydruk jednostronny strona A40,40 zł
Wydruk dwustronny strona A40,60 zł
Wydruk kolorowy 1 strona tekstu A40,80 zł
Wydruk kolorowy 1 strona tekstu z elementami grafiki A41,00 zł
Wydruk kolorowy 1 strona grafiki A42,00 zł
faks
wg cennika połączeń TP SA
×