Regulamin konkursu – Moja mała ojczyzna
Zasoby polskie

Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny i Bractwo Literackie Białego Pasterza zaprasza do udziału w konkursie poetyckim “Moja mała ojczyzna”- twórczość, którą pisze życie oraz na makietę wsi Modlnica XIX w.

Regulamin konkursu „Moja mała ojczyzna”- twórczość, którą pisze życie oraz na makietę wsi Modlnica XIX w.

§ 1

Organizator konkursu :

  • Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie

 
Współorganizatorzy:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele
  • „Zespół Modlnicanie”

 

§ 2

Cel konkursu:

  • Popularyzacja kultury żywego słowa.
  • Promowanie amatorskiej twórczości poetyckiej.
  • Motywowanie do twórczości poetyckiej.
  • Łowienie talentów.
  • Popularyzowanie wartości związanych z życiem rodzinnym poprzez poezję.

•Rozwijanie zmysłu plastycznego i przestrzennego oraz zdolności manualnych i kreatywności.

§ 3

Skład komisji konkursowej:
Przewodnicząca Komisji:
– mgr Maria Magdalena Pawłowska polonistka – v-ce Prezes Teatru Regionalnego

Członkowie:
– mgr Alicja Słaboń – Urbaniak –artysta malarz
– mgr Krystyna Sułko – Przewodnicząca Rady Gminy
– mgr Joanna Patej -Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
– mgr Bogumiła Pietrzyk – Prezes Zarządu Teatru Regionalnego

§ 4

1. Konkurs adresowany jest do:
1) Członków stowarzyszeń, zespołów regionalnych i innych formacji w gminie Wielka Wieś.
2) Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w gminie Wielka Wieś.
3) Osób interesujących się poezją w gminie Wielka Wieś.
2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
1. uczniowie szkół podstawowych,
2. młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
3. pozostali uczestnicy.

§ 5

Szczegółowe zasady uczestnictwa:

Uczestnicy przesyłają na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi:

1) wiersz (w trzech egzemplarzach) w wersji papierowej. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
2) makietę wsi Modlnica XIX w. (Foto Oskar Kolberg „Dzieła Wszystkie – Krakowskie” Wykonanie makiety – format A3 – technika dowolna.
3) Praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres autora, kontakt telefoniczny. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie na rozpowszechnianie i publikacje utworów na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.
4) Organizatorzy nie zwraca nadesłanych utworów poetyckich.
5) Każdy uczestnik konkursu stwierdza, iż posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonych prac.
6) Maksymalna długość każdego utworu poetyckiego zgłoszonego do konkursu nie może przekraczać jednej strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12.
7) O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizatorzy powiadomią telefonicznie.
8) Zwycięscy konkursu dokonają samodzielnej prezentacji jednego z utworów poetyckich przy udziale zgromadzonej publiczności w świetlicy w Modlnicy oraz w trakcie innych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu lub Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi.
9) Makiety będą wystawione podczas uroczystości w świetlicy w Modlnicy. Zwycięska praca będzie prezentowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi.
10)Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą e-mailową: sfteatr-regionalny@o2.pl lub biblioteka@wielka-wies.pl

§ 6

1. Prace konkursowe należy dostarczyć od 01 października 2014 do 31 października 2014 roku na adres: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś z dopiskiem “Konkurs poetycki” lub „Makieta wsi Modlnica”

§ 7

Nagrody
1) Jury przewiduje dla zwycięzców nagrody.
2) Jury biorąc pod uwagę poziom zgłoszonych prac, zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Przewiduje się również nagrody pozaregulaminowe.

§ 8

Finał konkursu :

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w świetlicy wiejskiej w Modlnicy, ul. św. Wojciecha 60, 32-085 Modlnica. Bliższy termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany za pośrednictwem strony internetowej gminy i organizatorów.
2. Zwycięscy konkursu zostaną zaproszeni na „Wieczór literacko-muzyczny” w świetlicy wiejskiej w Modlnicy w trakcie którego nastąpi:
a) prezentacja wierszy laureatów,
b) rozdanie nagród dla laureatów przez wójta Gminy Wielka Wieś,
c) występ zespołu Modlnicanie,
d) poczęstunek.

§ 9

W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy w porozumieniu z jury.

 

×