Gminny konkurs na komiks

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Korczakowskiego i jest wpisany w cały cykl imprez przygotowanych przez Szkołę Podstawową w Bęble oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Wielkiej Wsi pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wielka Wieś. Konkurs trwa od 16 października 2012 do 30 listopada 2012 r. Zobacz szczegóły konkursu…

Organizator: Szkoła Podstawowa w Bęble, Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, Małopolskie Studio Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.

Cel konkursu:

 • zdobycie wiadomości na temat życia osobistego, działalności społeczno – wychowawczej i oświatowej Janusza Korczaka
 • propagowanie idei wychowawczych i twórczości Janusza Korczaka
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • rozwijanie zainteresowań i kreatywności uczniów

Regulamin konkursu:

 • Konkurs przeznaczony dla rysowników-amatorów – młodzieży gimnazjalnej w Gminie Wielka Wieś.
 • Przedmiotem konkursu jest stworzenie komiksu o życiu i twórczości Janusza Korczaka. Prace powinny mieć formę historyjki dotyczącą jakiegoś wątku z życia wybitnego pedagoga.
 • Uczestnik konkursu może przysłać jedną pracę komiksową stanowiącą zamkniętą całość, o maksymalnej objętości 4 plansz (każda z plansz może być podzielona na 6 kadrów).
 • Plansze wyłącznie w formacie A3 powinny na odwrocie posiadać czytelnie napisany tytuł pracy, numer planszy oraz dane autora: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail, klasę i szkołę, do której uczęszcza jej autor.
 • Prace mogą być wykonywane dowolną techniką komiksową.
 • Termin składania prac upływa 30 listopada 2012 r. Prace należy dostarczyć do Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi.

Poprzez zgłoszenie i przystąpienie do konkursu uczestnik oświadcza, że:

 • Wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatorów konkursu „KO-RCZAK-MIKS” – do celów związanych z przeprowadzeniem tego konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami);
 • Jest autorem przesłanych prac konkursowych oraz, że prace te nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich;
 • Wyraża zgodę na nieodpłatne przeniesienie na Organizatorów konkursu autorskich praw majątkowych do przesłanych prac konkursowych na następujących polach eksploatacji: korzystanie, rozporządzanie, przetwarzanie, utrwalanie w dowolnej formie, drukowanie oraz rozpowszechnianie przez Organizatorów konkursu w ramach prowadzonych działań promocyjnych, w tym publikowanie na stronie internetowej Organizatorów oraz w materiałach informacyjno-promocyjnych Organizatorów, a także wykorzystywanie w celu publicznej prezentacji, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.
 • Zapoznał się z treścią Regulaminu gminnego konkursu na komiks o postaci i działalności Janusza Korczaka „KO-RCZAK-MIKS” i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte

Nagrody:

 • O wynikach konkursu zadecyduje powołane jury w skład którego wejdzie przedstawiciel Małopolskiego Studia Komiksu Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie.
 • Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe, których podział leży w gestii jury. Wszystkie decyzje jury są nieodwołalne.
 • Za pierwsze i drugie miejsce jury konkursowe przyzna nagrody w postaci tabletu oraz komiksu. Za trzecie miejsce odtwarzacz MP3 oraz komiks. Dodatkowo przyznane zostaną trzy wyróżnienia, dla których przewidziano komiksy.
 • Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w styczniu 2013 r. na uroczystym podsumowaniu Roku Janusza Korczaka w Szkole Podstawowej w Bęble.
 • Nagrodzone prace będą prezentowane na uroczystym podsumowaniu Roku Korczaka w Szkole Podstawowej w Bęble. Organizatorzy nie odsyłają dostarczonych prac.

×