Statystyka 2009
Zasoby polskie

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi zarejestrowała 795 czytelników .

Największą grupę stanowili użytkownicy do 15 roku życia (256), drugą czytelnicy w wieku 25-44 lat (250). Najmniej liczną grupę stanowiły osoby powyżej 60 roku życia (28).

Ze względu na rodzaj wykonywanego zajęcia, największą grup czytelników stanowiła ucząca się młodzież (370) oraz pracownicy umysłowi (190).

W omawianym okresie w GBP w Wielkiej Wsi wypożyczono 9572 woluminów książek. W tym:
– literatura piękna dla dorosłych – 5113
– literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 2684
– literatura niebeletrystyczna – 1775
– zbiory specjalne – 157
– czasopisma – 172

Liczba odwiedzin – 6502

Stan zbiorów bibliotecznych w dniu 31.12.2009 roku – 10776

Filia w Bęble

Czytelnicy zarejestrowani w ciągu roku – 191

Udostępnianie zbiorów czytelnikom – 1775
– literatura piękna dla dorosłych – 741
– literatura piękna dla dzieci i młodzieży – 838
– literatura niebeletrystyczna – 196

Liczba odwiedzin – 1403

Stan zbiorów bibliotecznych w dniu 31.12.2009 roku – 4284

W roku 2009 wydaliśmy łącznie 18552.00 zł na zakup książek i zbiorów audiowizualnych. W tym kwota (2540.00 zł) dofinansowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przybyło nam więc 843 nowych książek oraz 22 książki do słuchania. Z darów osób prywatnych biblioteka wzbogaciła swoje zasoby o 226 woluminów książek na łączną kwotę 3641.00 złotych.

×