Ogłoszenie o pracę – stanowisko Bibliotekarz
błękitne koło z napisem informacja, na kolorowym tle

Informacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi ogłasza nabór na samodzielne stanowisko Bibliotekarza. Miejsce pracy: Filia w Bęble ul. Krakowska 68, 32-089 Bębło

Data ogłoszenia: 2024-06-20

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę

Miejsce pracy: Filia w Bęble ul. Krakowska 68, 32-089 Bębło

– wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 h tygodniowo,

– zatrudnienie: planowane od dnia 15.07.2024 r.

– I umowa o pracę na okres próbny – 4300,00 zł

– data ogłoszenia: od 20.06.2024 do 05.07.2024r.

1. Kandydat/ kandydatka musi spełniać następujące wymogi:

• wykształcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, (np. filologia polska, kulturoznawstwo, kierunki pedagogiczne, itp.), (możliwość dokończenia studiów bibliotekarskich do końca 2024 roku)

• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej

• znajomość rynku wydawniczego

• umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej

• umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami

• zdolności animacyjne

• umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole

• znajomość pracy w elektronicznym systemie bibliotecznym (SOWA- SOKRATES-software)

• bardzo dobra znajomość formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego

2. Wymagania dodatkowe:

• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office (w tym biegle Word) oraz programów graficznych (podstawowych)

• aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów

• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie

• komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy

• terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy

• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji

• prawo jazdy kategoria B

3. Od kandydata/kandydatki wymaga się umiejętności w zakresie:

Samodzielnego prowadzenia wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki, sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, warsztatów, DKK, itp., prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki, udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dobór, selekcja i  skontrum księgozbioru, dbałość
o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy, wyszukiwanie sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych (krajowych, unijnych) na projekty czytelnicze.

4. Wymagane dokumenty:

– CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej

– list motywacyjny

– skan/ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie

– aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego

– mile widzialne referencje

– osoba zgłaszająca swoją kandydaturę powinna przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania, współpracy i promocji fili bibliotecznej z przedszkolami, szkołami
i środowiskiem lokalnym (max 2 strony A4)

– oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w  Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Pracodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Sposób aplikowania: komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie biblioteki w Szycach lub za pośrednictwem e-maila: j.patej@wielka-wies.pl z dopiskiem na kopercie i w tytule e-maila – oferta pracy.

Regulamin dostępny jest na BIP: https://bip.malopolska.pl/gbpubliczna2,a,2486060,ogloszenie-o-prace-stanowisko-bibliotekarz.html

×