Nabór na stanowisko bibliotekarza
błękitne koło z napisem informacja, na kolorowym tle

Informacja

Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi ogłasza nabór na samodzielne stanowisko
Bibliotekarza.
Miejsce pracy: Filia w Bęble ul. Krakowska 68, 32-089 Bębło

Forma zatrudnienia: Umowa o pracę
Miejsce pracy: Filia w Bęble ul. Krakowska 68, 32-089 Bębło

– wymiar czasu pracy: 1 etat, 40 h tygodniowo,
– zatrudnienie: planowane od dnia 01.07.2024 r.
– I umowa o pracę na okres próbny – 4300,00 zł
– termin składania dokumentów do 31.05.2024r.

1. Kandydat/ kandydatka musi spełniać następujące wymogi:
• wykształcenie wyższe humanistyczne, mile widziane bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, (np. filologia polska, kulturoznawstwo, kierunki pedagogiczne, itp.),
(możliwość dokończenia studiów bibliotekarskich do końca 2024 roku)
• ogólna wiedza z zakresu literatury polskiej i światowej
• znajomość rynku wydawniczego
• umiejętność wykorzystywania narzędzi cyfrowych w pracy edukacyjnej
• umiejętność pracy z dziećmi, młodzieżą i seniorami
• zdolności animacyjne
• umiejętność dobrej organizacji pracy samodzielnej i w zespole
• znajomość pracy w elektronicznym systemie bibliotecznym (SOWA- SOKRATESsoftware)
• bardzo dobra znajomość formatu MARC 21 rekordu bibliograficznego
• obywatelstwo polskie

2. Wymagania dodatkowe:
• praktyczna znajomość obsługi komputera i podstawowych programów pakietu MS Office
(w tym biegle Word) oraz programów graficznych (podstawowych)
• aktywne realizowanie powierzonych działań oraz własnych pomysłów
• zaangażowanie w rozwój biblioteki oraz godne jej reprezentowanie
• komunikatywność, wysoka kultura osobista, punktualność, skrupulatność, sumienność, zaangażowanie w pracy
• terminowość i odpowiedzialność za powierzone zadania, kreatywność, dobra organizacja pracy
• gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji
• prawo jazdy kategoria B

3. Od kandydata/kandydatki wymaga się umiejętności w zakresie:
Samodzielnego prowadzenia wszystkich czynności bibliotecznych związanych z obsługą biblioteki, sprawne pełnienie usług w zakresie informowania i udostępniania zbiorów biblioteki, organizacja i prowadzenie lekcji bibliotecznych, spotkań autorskich, warsztatów,
DKK, itp., prowadzenie dokumentacji i sporządzanie sprawozdań z działalności biblioteki, udzielanie informacji bibliograficznej i rzeczowej, upowszechnianie czytelnictwa, doskonalenie form pracy bibliotecznej, dobór, selekcja i skontrum księgozbioru, dbałość o stan powierzonego księgozbioru i mienia biblioteki, współudział w organizowaniu działalności kulturalnej na terenie gminy, wyszukiwanie sposobów pozyskiwania środków pozabudżetowych (krajowych, unijnych) na projekty czytelnicze.

4. Wymagane dokumenty:
– CV z uwzględnieniem przebiegu pracy zawodowej
– list motywacyjny
– skan/ksero dokumentów potwierdzających wykształcenie
– aktualne zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego
– mile widzialne referencje
– osoba zgłaszająca swoją kandydaturę powinna przedstawić na piśmie koncepcję funkcjonowania, współpracy i promocji fili bibliotecznej z przedszkolami, szkołami i środowiskiem lokalnym (max 2 strony A4)
– oświadczenie następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”

Pracodawca: Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi, Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce

Sposób aplikowania: komplet dokumentów należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie biblioteki w Szycach lub za pośrednictwem e-maila: j.patej@wielka-wies.pl z dopiskiem na kopercie i w tytule e-maila – oferta pracy.

 

Zarządzenie dotyczące naboru w BIP (klik)

×