Konkurs poetycki
Zasoby polskie

Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny i Bractwo Literackie Białego Pasterza zaprasza do udziału w konkursie poetyckim “Babcia i dziadek w moim życiu – poezja, którą pisze życie”.

Regulamin konkursu „Babcia i dziadek w moim życiu – poezja, którą pisze życie”.

§ 1

Organizator konkursu :

  • Stowarzyszenie Folklorystyczne Teatr Regionalny w Krakowie .

Współorganizatorzy:

  • Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.
  • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Białym Kościele
  • „Zespół Modlnicanie”

 

§2

Cel konkursu:

  • Popularyzacja kultury żywego słowa.
  • Promowanie amatorskiej twórczości poetyckiej.
  • Motywowanie do twórczości poetyckiej.
  • Łowienie talentów.
  • Popularyzowanie wartości związanych z życiem rodzinnym poprzez poezję.

 

§ 3

Skład komisji konkursowej:
Przewodnicząca Komisji:
– mgr Maria Magdalena Pawłowska polonistka – v-ce Prezes Teatru Regionalnego
Członkowie:
– mgr Władysław Selwa – poeta Zarządu Teatru Regionalnego
– mgr Krystyna Sułko – Przewodnicząca Rady Gminy
– mgr Joanna Patej -Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
– mgr Bogumiła Pietrzyk – Prezes Zarządu Teatru Regionalnego

§ 4

1. Konkurs adresowany jest do:
1) Członków stowarzyszeń, zespołów regionalnych i innych formacji w gminie Wielka Wieś.
2) Młodzieży szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w gminie Wielka Wieś.
3) Osób interesujących się poezją w gminie Wielka Wieś.

2. Konkurs odbywa się w trzech kategoriach wiekowych:
1. uczniowie szkół podstawowych,
2. młodzież gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
3. pozostali uczestnicy.

§ 5

Szczegółowe zasady uczestnictwa:

1) Uczestnicy przesyłają na adres Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi zestaw dwóch wierszy (w trzech egzemplarzach) w wersji papierowej. Zgłoszone do konkursu prace nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.

2) Praca powinna zawierać następujące dane: imię i nazwisko, dokładny adres autora, kontakt telefoniczny. Do pracy powinno być dołączone oświadczenie na rozpowszechnianie i publikacje utworów na wszystkich polach eksploatacji oraz na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu.

3) Organizatorzy nie zwraca nadesłanych utworów poetyckich.

4) Każdy uczestnik konkursu stwierdza, iż posiada pełne prawa autorskie do zgłoszonych prac.

5) Maksymalna długość każdego utworu poetyckiego zgłoszonego do konkursu nie może przekraczać jednej strony A4, czcionka Times New Roman, rozmiar czcionki – 12.

6) O wynikach konkursu i dokładnym terminie wręczenia nagród organizatorzy powiadomią telefonicznie.

7) Zwycięscy konkursu dokonają samodzielnej prezentacji jednego z utworów poetyckich przy udziale zgromadzonej publiczności w świetlicy w Modlnicy oraz w trakcie innych imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Sportu lub Gminną Bibliotekę Publiczną w Wielkiej Wsi.

8) Dodatkowe informacje na temat konkursu można uzyskać drogą e-mailową: sfteatr-regionalny@o2.pl lub biblioteka@wielka-wies.pl

§ 6

1. Prace konkursowe należy dostarczyć od 20 maja 2013 do 15 października 2013 roku na adres: Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielkiej Wsi ul. Krakowska 53, 32-089 Wielka Wieś z dopiskiem “Konkurs poetycki”.

§ 7

Nagrody
1) Jury przewiduje dla zwycięzców karty prezentowe do Empiku, książki oraz statuetki.
2) Jury biorąc pod uwagę poziom zgłoszonych prac, zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród. Przewiduje się również nagrody pozaregulaminowe.

§ 8

Finał konkursu :

1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w świetlicy wiejskiej w Modlnicy, ul. św. Wojciecha 60, 32-085 Modlnica. Bliższy termin rozstrzygnięcia konkursu zostanie podany za pośrednictwem strony internetowej gminy i organizatorów.

2. Zwycięscy konkursu zostaną zaproszeni na „Wieczór literacko-muzyczny” w świetlicy wiejskiej w Modlnicy w trakcie którego nastąpi:
a) prezentacja wierszy laureatów wraz ze zdjęciami dziadków i babć,
b) rozdanie nagród dla laureatów przez wójta Gminy Wielka Wieś,
c) występ zespołu Modlnicanie,
d) poczęstunek.

§ 9

W sprawach spornych nieujętych w regulaminie decyzję podejmują organizatorzy
w porozumieniu z jury.

 

×