Gminny Konkurs Plastyczny: Tak wygląda moje szczęście
Zasoby polskie

Konkurs organizowany jest w ramach obchodów Roku Korczakowskiego i jest wpisany w cały cykl imprez przygotowanych przez Szkołę Podstawową w Bęble oraz Gminną Biblioteką Publiczną w Wielkiej Wsi pod honorowym patronatem Wójta Gminy Wielka Wieś. Konkurs trwa od 1 maja do 31 maja 2012 r.

Organizator: Szkoła Podstawowa w Bęble oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Wielkiej Wsi.

Cel konkursu: Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na potrzeby i marzenia dziecka, któremu można wpoić nie tylko wartości lepszego świata , ale także ukierunkować młodego człowieka, który do poprawy tego świata będzie dążyć.

 

Regulamin konkursu:

Konkurs przeznaczony dla trzech grup wiekowych:

– dzieci z Przedszkoli Samorządowych w Gminie Wielka Wieś.

– dzieci z Oddziałów Przedszkolnych i uczniowie klas I Szkół Podstawowych w Gminie Wielka Wieś.

– uczniowie kl. II i III Szkół Podstawowych w Gminie Wielka Wieś.

Prace można składać w Gminnej Bibliotece Publicznej w Wielkiej Wsi lub w sekretariatach szkół.
Termin dostarczania prac upływa 31 maja 2012 r.

Warunki szczegółowe:

Uczestnicy konkursu mają w dowolny sposób przedstawić swoje marzenia, wyobrażenia na temat szczęścia oraz otaczającej rzeczywistości.
Technika wykonania prac jest dowolna. Format pracy nie powinien być większy jak A3.
Na rewersie wykonanej pracy należy umieścić imię, nazwisko, telefon kontaktowy, e-mail klasę i szkołę, do której uczęszcza jej autor.
Osoby zgłaszające się do konkursu proszone są o dostarczenie prac razem z:
– zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów konkursowych (załącznik nr 1) oraz
– zgodą na wykorzystanie wizerunku dziecka i prac plastycznych dla celów publikacji konkursowych (załącznik nr 2)

 
Nagrody:

Komisja konkursowa przyzna po 3 równorzędne nagrody w każdej grupie wiekowej.
Sponsorem nagród dla laureatów konkursu jest Wydawnictwo ZAKAMARKI.

Laureaci konkursu wraz z opiekunami zostaną zaproszeni na wręczenie nagród 6 czerwca na godz. 9.00 do Szkoły Podstawowej w Bęble na inauguracji Roku Korczaka. Osoby nagrodzone będą uczestniczyć
w spotkaniu autorskim z Beatą Ostrowicką.
Wszystkie dostarczone prace będą prezentowane na oficjalnym rozpoczęciu Roku Korczaka w Gminie Wielka Wieś.

Organizatorzy nie odsyłają przesłanych prac oraz zastrzegają sobie prawo do ich wykorzystania.

Sponsorem nagród jest Wydawnictwo ZAKAMARKI
 

Załącznik nr 1 do
Gminnego Konkurs Plastycznego
„Tak wygląda moje szczęście”
realizowanego w ramach obchodów Roku Korczakowskiego

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu:

2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:

3. Adres zamieszkania:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka w celach konkursowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna

 

Załącznik nr 2 do
Gminnego Konkurs Plastycznego
„Tak wygląda moje szczęście” realizowanego
w ramach obchodów Roku Korczakowskiego.

 

Zgoda na wykorzystanie wizerunku dziecka i prac plastycznych w celach konkursowych

1. Imię i Nazwisko uczestnika konkursu:

2. Imię i Nazwisko rodzica/prawnego opiekuna:

3. Adres zamieszkania:

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka i prac plastycznych dziecka w celach konkursowych (wystawy, publikacje).

Miejscowość, data Podpis rodzica/prawnego opiekuna

×